งานสัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ“EHP" (Enterocytozoon hapatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง จริงหรือ?”
ด้วยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำขึ้น ในหัวข้อ “ EHP (Enterocytozoon  hapatopenaei)  ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง จริงหรือ? ”     ในวันพุธที่  25 พฤศจิกายน  2558   เวลา 12.30น. -  17.00น.  ณ    ห้องบรรยาย 303 ชั้น 3   อาคารบุญอินทรัมพรรย์  คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์