อบรมเสริมสร้างทักษะของผู้แทนขายในหลักสูตร Professional sale knowledge/skill /attitude
    สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  โดย นายมานิตย์  จิตรชุ่ม  นายกสมาคมฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้แทนขายและนักวิชาการส่งเสริมการขายในบริษัทของสมาชิกสมาคมฯ   ถึงผลกระทบของสารต้องห้ามต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทย   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี ผลกระทบของการใช้สารต้องห้ามต่างๆ     ทั้งนี้เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมสามารถรณงค์และให้ความรู้กับเกษตรกรต่อไป
    นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ในหลักสูตร Professional sale knowledge/skill /attitude ให้กับผู้แทนขายและนักวิชาการส่งเสริมการขายในสังกัดสมาคมฯ    เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิต ตอบสนองการแก้ปัญหาการระบาดของโรคอีเอ็มเอสได้    โดยงานนี้มี คุณพรพันธ์  ยุทธรักษานุกุล  อดีตนายนสมาคมฯ มาเป็นผู้บรรยายและฝึกอบรม  ณ ห้องประชุม สายธารไอยรารีสอร์ท  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี   เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558  ที่ผ่านมา