สมัครสมาชิกสมาคม
Member of Registration
 
* แบบฟอร์มใบสมัคร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

* เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
1. หนังสือรับรอง
2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจลงนามและผู้รับมอบอำนาจ(ถ้ามี)
3. ใบสมัครสมาชิก พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
4. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสมาชิก

* ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบ
ยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงิน
ค่าสมัครสมาชิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม
ตรวจเช็คสถานะการสมัคร
จากเจ้าหน้าที่สมาคมหลังจากยื่น
เอกสาร 3 วัน ทำการ

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  คุณจิระภา (นายทะเบียน) 087-7110778
  คุณนรมน (เจ้าหน้าที่สมาคม) 090-2768388
 

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ(My comment/inquiry is about ) :

CAPTCHA code