พันธกิจและบทบาทของสมาคมฯ

 


  สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย จะต้องเป็นแกนนำในการประสานความร่วมมือ ข้อมูลทางวิชาการ  ในทุกองค์กรผู้ค้าปัจจัย
การผลิต  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ำ  ตั้งแต่ ลูกพันธุ์ อาหาร อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์    
นำไปสู่การพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ


วัตถุประสงค์  
1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิตสัตว์น้ำและการค้าปัจจัยการผลิตสำหรับสัตว์น้ำ
2. ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสาร การค้าตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการผลิต
สัตว์น้ำและการค้าปัจจัยการผลิตสำหรับสัตว์น้ำ
3. ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคการส่งออก ภาคผู้เลี้ยง ในการส่งเสริมการ
ผลิตสัตว์น้ำและการค้าปัจจัยการผลิตสำหรับสัตว์น้ำให้อยู่ในมาตรฐาน
ที่ดี
4. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมวิชาการ
ด้านการประมง วาริชศาสตร์ สัตวบาล สัตวแพทย์ โภชนาการสำหรับ
สัตว์น้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ
5. เป็นแหล่งส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ทางด้านวิชาการให้แก่สมาชิกและ
ผู้ประกอบการผลิตสัตว์น้ำ
6. ส่งเสริมคุณภาพของการค้าปัจจัยการผลิตสำหรับสัตว์น้ำ ที่สมาชิก
เป็นผู้ผลิต หรือจำหน่ายได้เข้าสู่มาตรฐานที่ดีตลอดจนวิจัยและ
ปรับปรุงการผลิต และการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
7. ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้การผลิตสัตว์น้ำ และการค้าปัจจัยการผลิตสำหรับสัตว์น้ำมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งภายใน
และนอกประเทศ ภายใต้อาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค (FOOD SAFETY)


  Vision and Mission of TABA

 


  TABA has brought together members from different expertise, throughout the supply chain of Thai aquaculture business;
including hatchery, feed mill, engineering, pharmaceutical, biotechnology and media. The aim of TABA is to play vital role in
enhancing productivity and sustainability of aquaculture production in Thailand.


Purposes
1. Promote aquaculture-related businesses.
2. Provide leadership for broadening communication, collaboration and knowledge exchange among members.
3. Associate with other sectors including government, exporters, and farmers to implement and maintain high standard in
  aquaculture practice.
4. Collaborate with academic institutions in providing wide range of knowledge such as Aquatic Science, Veterinary Science,
  Animal Nourishing, Nutrition and Aquaculture to its members and community.
5. Contribute  useful  knowledges and informations to all members and aquaculture community.
6. Assure that its members offer high quality supplies which comply with regulations and standards. Also encourage research and
  development activities to enhance the quality and productivity of the products.
7. Play an important role in enhancing productivity and SAFETY of aquaculture production for both domestic consumption and
  export sectors.