คณะกรรมการ สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย

 


   
  นายมานิตย์  จิตรชุ่ม
นายกสมาคม
 
     
นายสมศักดิ์ ตั้งบำเพ็ญสุนทร
อุปนายก
นายอนุรักษ์ อินทรศร
อุปนายก
นายสราวุธ เจียรพร
อุปนายก
     
นายไพโรจน์ นิมิตกุลไพบูลย์
อุปนายก
นายสรพัศ ปณกร
อุปนายก
นายวิฑูรย์ เพทาย
ประชาสัมพันธ์
     
 
น.ส.จีระภา เพิ่มขึ้น
นายทะเบียน
นายสรรเสริญ  จินดาสอน
ปฏิคม
นายสัมพันธ์ เปาะทอง
เหรัญญิก
     
นายสมชาย กฤตยานุกุล
ที่ปรึกษา
นายวรเมธ หวังช่วยกลาง
ที่ปรึกษา
นายสรพัศ ปณกร
เลขาธิการ
     
     
     


สมาชิกสมาคมประจำปี2560
Member of TABA