ข่าวสารและกิจกรรม
Upcoming events
 


   งานสัมมนาวิชาการ รอบด้านการเลี้ยงกุ้ง
     สร้างโอกาสกุ้งไทย ด้วยวิธีการตลาด(ผลิต-แปรรูป-ตลาด)
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โภชนศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคสัตว์น้ำ ปัญญาประดิษฐ์     
วันที่ 21 พ.ย.62 เวลา8.30-17.00 น.
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ 


สัมมนาวิชาการ "ปัญหาขี้ขาว  สาเหตุและการจัดการ"
งานสัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ“EHP" (Enterocytozoon  hapatopenaei)  ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง จริงหรือ?”
     ด้วยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำขึ้น ในหัวข้อ “ EHP (Enterocytozoon  hapatopenaei)  ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง จริงหรือ? ”     ในวันพุธที่  25 พฤศจิกายน  2558   เวลา 12.30น. -  17.00น.  ณ    ห้องบรรยาย 303 ชั้น 3   อาคารบุญอินทรัมพรรย์  คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วันกุ้งกระบี่ ปี 58
เทคนิคสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 16"ค้นหาวิถี หนีขาดทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่


  กิจกรรม “ทาบาเดย์ ครั้งที่1 “
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นกิจกรรมที่มีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า อาหาร เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ ตลอดจนปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง  เพื่อให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เลี้ยง นักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ห้องเย็น โรงเพาะฟัก ตลอดจนผู้แทนบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตามสะดวก  จัดให้มีการสัมมนาวิชาการ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งบรรยายโดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากด้านต่างๆ 
0


อบรมเสริมสร้างทักษะของผู้แทนขายในหลักสูตร Professional sale knowledge/skill /attitude
       สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  โดย นายมานิตย์  จิตรชุ่ม  นายกสมาคมฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้แทนขายและนักวิชาการส่งเสริมการขายในบริษัทของสมาชิกสมาคมฯ   ถึงผลกระทบของสารต้องห้ามต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทย   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี ผลกระทบของการใช้สารต้องห้ามต่างๆ     ทั้งนี้เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมสามารถรณงค์และให้ความรู้กับเกษตรกรต่อไป